Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 01 2019

Brunett
Reposted fromshakeme shakeme
Brunett
Reposted fromFlau Flau
Brunett
1438 e2e2 500
Reposted fromlickmyfeet lickmyfeet
Brunett
1441 33c2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Brunett
1114 7c78 500
Reposted fromfapchlupfap fapchlupfap viaPoorpi Poorpi
Brunett
Brunett
2297 42e5
Reposted fromdailylife dailylife viafrytkatosia frytkatosia
Brunett
1048 8993 500
Reposted fromsoftboi softboi viawszystkodupa wszystkodupa
Brunett
PAMIĘTAJ, ŻE ZAWSZE JEST CIĘŻKO, ZANIM ZACZNIE BYĆ PIĘKNIE
— wciąż w to wierzę.
Reposted fromraspberryyy raspberryyy viaLove-Life Love-Life
Brunett
Nawet kaczątko było na początku brzydkie. 

July 31 2019

Brunett
Mam skłonność do życia we śnie, do zmyślania ludzi i sytuacji. Do urabiania życia na kształt teatru. Do nierzeczywistości.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromLove-Life Love-Life viaCannonball Cannonball
Brunett
Będziesz zbierać kwiaty 
będziesz się uśmiechać 
będziesz liczyć gwiazdy 
— Marek Grechuta
Reposted fromkaaro kaaro viawszystkodupa wszystkodupa
Brunett
Brunett
Brunett
Brunett
9598 92dd 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viawszystkodupa wszystkodupa
Brunett
3517 155d
Reposted fromszatanista szatanista viaCannonball Cannonball
Brunett
3153 3bfa 500
Reposted fromnyaako nyaako viaCannonball Cannonball
Brunett
4866 6500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaCannonball Cannonball
Brunett
1141 6cba 500
Reposted fromiamLOLA iamLOLA viaCannonball Cannonball
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl