Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2019

Brunett
Musisz pamiętać zawsze, że jestem. Gdy będzie ci w życiu źle, przyjdź do mnie. Będziesz chciała rozmawiać, porozmawiamy. Będziesz chciała milczeć, pomilczymy. Najważniejsze, żebyś pamiętała, że jeżeli w twoim życiu zrobi się za ciasno, to w moim zawsze będzie dla ciebie sporo miejsca.
— Jarosław Wilk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
Brunett
8480 fadb 500
...
Brunett
Zdarzają się przecież ludzie podobni do siebie i czasem można wziąć kogoś za kogo innego. Zwłaszcza jeśli się z kimś było blisko, a już nigdy się go potem nie widziało, to chciałoby się go odnaleźć nawet w kimś obcym.
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
Brunett
Brunett
5284 a0c6
Reposted frompesy pesy viafenoloftaleina fenoloftaleina
Brunett
Brunett
3157 e7e4 500
Brunett
0090 7b34 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamikrokosmos mikrokosmos
Brunett
1979 6e97 500
Reposted fromsarazation sarazation viaoxygenium oxygenium
Brunett
4091 4e6d
Reposted fromkrzysk krzysk viaSurvivedGirl SurvivedGirl
Brunett
1732 1563
Brunett
Reposted frombluuu bluuu viakrolik krolik
Brunett
9100 45a5
Brunett
Reposted fromshakeme shakeme viafenoloftaleina fenoloftaleina
4821 b588 500
Reposted fromfreakish freakish viayouaresonaive youaresonaive

March 25 2019

Brunett
Znaczysz dla mnie więcej, niż możesz przypuszczać. Po prostu... - jakże ciężko było mi zebrać myśli. - Po prostu jest tak, że niektórych ludzi poznajemy nie w tym momencie. Zaczyna nam na nich zależeć, chociaż tak nie powinno być. Chcielibyśmy z nimi być pomimo wszystko, a nie możemy.
— Gabriela Gargaś "Jutra może nie być"
Reposted fromtogether-forever together-forever viabeltane beltane
Brunett
6733 3a0b 500
Reposted fromJamesEvans JamesEvans vialifeless lifeless
Brunett
8268 bfa8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialifeless lifeless
Brunett
2622 91d4
Reposted fromscorpix scorpix viaSmerfMaruda SmerfMaruda
Brunett
6736 239c
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viamononok mononok
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl